Thứ sáu, 12/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ
  Cập nhật: 02/06/2007
Cách diệt vi rút lây qua Yahoo Messenger

 

Thông thường bạn có thể dung phiên bản Symantec và McAfee mới nhất để tiêu diệt vi rút W32 Yautoit N. Tuy nhiên nếu như bạn chưa kịp nhật phần mền diệt vi rút mới thì có thể tiến hành các thao tác thủ công sau:

 

Mở Start: Run > gõ lệnh regedit.

 

Sau khi gõ lệnh này, nếu hiển thị hộp thư thoại thông báo không thể kích hoạt được regedit, điều này cũng có nghĩa là bạn không thể sử dụng được tổ hợp lệnh: Alt + Ctrl + Del. Nếu vậy, bạn hãy cóp dòng code sau rồi save lại với đuôi reg (ví dụ virus.reg):

 

 //Windows Registry Editor Version 5.00

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000091

"NoInternetIcon"=dword:00000000

"ClearRecentDocsOnExit"=dword:00000001

"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001

"NoSaveSettings"=dword:00000000

"NoFolderOptions"=dword:0000000

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\System]

 

"DisableRegistryTools"=dword:00000000

"DisableTaskMgr"=dword:00000000

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\

Microsoft\Internet Explorer\Restrictions]

"NoBrowserOptions"=dword:00000000

//

 

Tiếp theo, bạn cóp dòng code sau rồi sau đó lưu lại file dưới dạng đuôi là “.vbs” ví dụ “regedit.vbs”

 

 //

'Enable/Disable Registry Editing tools

'© Doug Knox - rev 12/06/99

 

Option Explicit

 

'Declare variables

Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers

Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

 

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\System\"

p = p & "DisableRegistryTools"

itemtype = "REG_DWORD"

mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"

enab = "ENABLED"

disab = "DISABLED"

jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

 

'This section tries to read the registry key value. If not present an

'error is generated.  Normal error return should be 0 if value is

'present

t = "Confirmation"

Err.Clear

On Error Resume Next

n = WSHShell.RegRead (p)

On Error Goto 0

errnum = Err.Number

 

if errnum <> 0 then

'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0

            WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype

End If

 

'If the key is present, or was created, it is toggled

'Confirmations can be disabled by commenting out

'the two MyBox lines below

 

If n = 0 Then

            n = 1

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype

Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)

ElseIf n = 1 then

            n = 0

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype

Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)

End If

//

Sau đó kích đúp chuột lần lượt vào hai file trên để kích hoạt lại công cụ chỉnh sửa regedit.

Tiếp theo, tại khung bên trái cửa sổ Registry Editor, bạn tìm khoá

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 

và xoá mục “Shell”=”Explorer. Exe RVHOST.exe” trong khung bên trái.

 

Tìm đến khoá 

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Run

 

Xoá mục “Yahoo Messenger = RVHOST.exe”.

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Explorer\

WorkgroupCrawler\Share=”[SHARED DRIVE]\New Folder.exe”

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\System


Xoá mục “Disable Registry Tools” = “1”.

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\\Explorer

 

Xoá mục “NofoderOption”.

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

Services\Schedule

 

Xoá mục “AtTaskMaxHours”.

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion

 

Xoá mục “Run”= “BkavFw”.

 

Tìm đến khoá

 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion

 

Xoá mục “Run”=”IEProtection”.

 

Đóng Registry lại.

Theo Dân trí

  Trang trước    | Về đầu trang
Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0