Thứ sáu, 12/07/2024

Tìm kiếm

Giới thiệu chung
Đại hội VAIP IX
Hoạt động hội
Tin tức ICT
Môi trường - Chính sách
Doanh nghiệp - Hội viên
Sản phẩm - Công nghệ
Giao thương
Nguồn lực cho CNTT
Phần mềm nguồn mở
Xã hội ICT
Gặp gỡ ICT đầu xuân
Hội thảo HT-PT
ICT Caravan 2023
Lịch sử tin học Việt Nam
Chương trình hành động
Hội viên
ICT Tennis
Kỷ yếu 30 năm OLP
Liên hệ

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

I.    Sự cần thiết và căn cứ để sửa đổi Điều lệ

Điều lệ hiện nay của Hội Tin học Việt Nam được Ban chấp hành Hội chỉnh sửa theo Nghị quyết của Đại hội lần thứ 7 của Hội Tin học Việt Nam, tổ chức tháng 11/2011 tại Hà Nội. Bản Điều lệ này đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 21/5/2012, vì thế từ nay trở đi sẽ gọi đó là bản Điều lệ 2012. Bản điều lệ 2012 đã được chỉnh sửa cho phù hợp thực tế hoạt động của Hội Tin  học VN và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT trên toàn quốc giai đoạn 2006-2011, đồng thời cũng để phù hợp các quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý các hội, hiệp hội và Thông tư 11/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành nghị định trên.

Từ thời điểm đó đến nay đã trên 10 năm. Bối cảnh của nền CNTT-TT nước nhà có nhiều sự thay đổi từ môi trường pháp lý – chính sách, chiến lược phát triển cho đến sự ra đời của các công nghệ mới làm thay đổi hẳn tư duy và phương thức sử dụng sản phẩm CNTT trong nhiều mặt của cuộc sống. Trong thực tế hoạt động của Hội THVN và các Hội Tin học thành viên cũng có rất nhiều sự thay đổi về phương thức tổ chức và hoạt động. Bản thân Hội Tin học VN trong quá trình hoạt động cũng thấy có nhiều điểm cần bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn với nhu cầu cũng như đặc thù hoạt động của một tổ chức xã hội nghề nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng và lịch sử lâu đời như Hội THVN.

Trong các năm 2013, 2014 và 2022, Bộ Nội vụ đã tiếp tục ban hành thêm các thông tư số 03/2013/TT-BNV, số 03/2014/TT-BNV và sô 01/2022/TT-BNV hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị định 45/2010 nói trên. Các văn bản pháp lý trên có nhiều thay đổi so với các văn bản tương tự đã ban hành trước đây, ví dụ như tại Thông tư 03/2013, B Nội vụ đã ban hành một loạt mẫu văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý các hội, hiệp hội, trong đó có mẫu điều lệ.

Vì tất cả những nguyên nhân đã nêu trên, Ban chấp hành Hội THVN thấy cần phải sửa đổi Điều lệ của Hội THVN cho phù hợp với tình hình mới cũng như các quy định của nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

II.      Phương thức thực hiện việc sửa đổi Điều lệ

Tại Hội nghị ngày 29/7/2022, cùng với quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Hội THVN vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, Ban Chấp hành Hội đã quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội, trong đó có Tiểu ban Sửa đổi điều lệ với nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo điều lệ sửa đổi để trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Hội.

Tiểu ban Sửa đổi điều lệ đã tiến hành nghiên cứu bản Điều lệ 2012 của Hội; nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất của Chính phủ liên quan đến việc tổ chức, hoạt động và quản lý các hội, hiệp hội; tham khảo Điều lệ của hội bạn; xin ý kiến tư vấn và hướng dẫn từ Vụ Các tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ. Tiểu ban Sửa đổi điều lệ đã gửi dự thảo Điều lệ và xin ý kiến của Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam và các Hội Tin học thành viên. Dự thảo Điều lệ sửa đổi 2022 cũng đã được đưa lên website của Hội THVN để xin ý kiến đóng góp của tất cả hội viên trong toàn quốc, cũng như của các chuyên gia, người dân có sự quan tâm đến hoạt động của Hội THVN. Ngày 14/11/2022, Ban Chấp hành Hội đã nhất trí thông qua nội dung và cấu trúc của Dự thảo Điều lệ sửa đổi và giao cho Tiểu ban Sửa đổi Điều lệ hoàn chỉnh dự thảo để trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Hội THVN.

III.     Các nội dung sửa đổi chính

1.         Về nội dung:

Sự thay đổi lớn nhất của Điều lệ sửa đổi là việc cấu trúc lại các chương, điều theo điều lệ mẫu được ban hành tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Cụ thể:

·      Một số điều được loại bớt bằng cách bổ sung nội dung vào điều khác, ví dụ: Bỏ Điều 6. Nghĩa vụ của Hội, bổ sung một số nội dung của điều này vào Điều 7. Nhiệm vụ.

·      Tách một số điều thành các điều quy định riêng biệt cho nhóm vấn đề, ví dụ: Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý được tách ra thành 3 điều: Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở; Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động; Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

·      Gộp một sô điều thành một điều, ví dụ: Điều 22. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên HộiĐiều 23. Giải thể Hội được gộp lại thành một điều là Điều 23. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội.

Ngoài ra, trong từng Chương, Điều đều có sự điểu chỉnh, thay đổi về mặt từ ngữ, cấu trúc cho phù hợp với tình hình mới và các quy định mới của Chính phủ.

2.         Về cấu trúc:

Điều lệ năm 2012 có 8 Chương và 31 Điều. Để phù hợp các quy định mới của Chính phủ và những sự thay đổi về nội dung của điều lệ như đã nêu ở trên, Điều lệ sửa đổi năm 2022 có 8 Chương và 29 Điều. Tên của một số chương, điều cũng được thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với điều lệ mẫu của Bộ Nội vụ.

Xem toàn bộ điều lệ sửa đổi tại đây.

Trên đây là tất cả các nội dung sửa đổi, cũng như tiến trình thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Hội THVN. Tiểu ban Sửa đổi điều lệ xin kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết về bản điều lệ sửa đổi này./.

 

Xác nhận

TM/BCH HỘI  TIN HỌC VIỆT NAM

TỔNG THƯ KÝ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

Nguyễn Long

Bình luận - Comment (FB):
tin hoc doi song
Công ty cổ phần Minh Việt
hanoi
Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam
automation
technoaid
Dự báo thời tiết
  Powered and Designed by MinhViet Technology Group
HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Long - Tổng Thư Ký - Hội Tin Học Việt Nam
Head office: 6th floor, 14 Tran Hung Dao Str., Hanoi,Vietnam - Tel:84-24-38211725 - Fax:84-24-38211708 - Email: office@vaip.vn
Copyright 2003-2006 by VAIP. All rights reserved
Designed by InteCom (MinhViet JSC) - Powered by MVC-Web CMS 2.0